FANDOM


Titlecard # Title Airdate
NoTitlecard
1 The Rock June 6 2014
TBA
The Deuueaugh Invasion Titlecard
2 The Deuueaugh Invasion June 8 2014
TBA
NoTitlecard
3 Mrs. Puff's Secret's June 14 2014
TBA
NoTitlecard
4 A New Super Hero June 20 2014
Spongebob finds a New Super Hero.
NoTitlecard
5 Money World June 26 2014
Mr. Krabs creates a Fictional World.
NoTitlecard
6 TBA TBA
TBA
NoTitlecard
7 TBA TBA
TBA
NoTitlecard
8 TBA TBA
TBA
NoTitlecard
9 TBA TBA
TBA
NoTitlecard
10 TBA TBA
TBA
NoTitlecard
11 TBA TBA
TBA